Temaer

I forbindelse med igangsættelse af udviklingsprojekterne omkring ASPECT4 version 3 blev der formuleret 5 udviklingstemaer, som alle projekter, delprojekter og opgaver formuleres i forhold til.

Temaerne er:

Workflow Management
Drejer sig om at kunne beskrive forretningsmæssige regler direkte i ERP-løsningen, og dermed lade ERP-løsningen overvåge reglerne og igangsætte aktiviteter, som er en del af de beskrevne regler. Gennemgribende ændring fra en "Pull-strategi" til en "Push-strategi".

Internationalisering og øget samhandel
Understøttelse af og fokus på eksterne processer herunder koncernintern samhandel, forskellige SCM-modeller samt ekstern forsynings- og afsætningslogistik. Ydermere ASPECT4 som del af et internationalt setup.

Øget brugertilgængelighed
Effektivisering af brugerdialog således at den er mere intuitiv, mere standardiseret, lettere at lære og at arbejde med i dagligdagen. Fokus på større overblik og lettere tilgængelighed ved anvendelse af såkaldte cockpits, hvor forskellige, men dog sammenhørende informationer samles i selvstændige – med dog samvirkende – udsnit af brugerens skræmbillede. Også WEB-adgang og Mobilitet indgår i emnet.

Øget systemtilgængelighed
En fortsat understregning af at effektive ERP-løsninger ikke er stand alone løsninger, men først giver maksimal værdi, når de er velintegrerede med andre systemer i en ekstern forsyningskæde samt internt i virksomheden, når 3-parts komponenter indgår i den samlede ERP-løsning. Fokus på en fortsat udbygning af ASPECT4 Business Connector med flere og bredere interne såvel som eksterne adaptorer. Desuden lettere mapning mellem forskellige dataformater.

Modernisering
Et ganske teknisk emne, hvor hensigten er klargøring af ASPECT4 til en systemarkitektur, hvor der er mere rendyrkede grænsesnit mellem database, forretningslogik og præsentationslag. Indsats styres af roadmap, der i trin giver hhv. et SQL-servicelag mellem logik og database samt et XML-servicelag mellem logik og præsentation.